GDPRGDPR


25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Den nya lagen ger dig som kund ett starkare skydd och säkerställer att personuppgifter endast hanteras när det finns giltiga och nödvändiga skäl för detta.


Snells Entreprenad AB och Snells Berg & Betong AB (nedan Snells) vill att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss. Vi har därför säkerställt att personuppgifter endast samlas in och behandlas där det finns giltiga och nödvändiga skäl för detta


Snells personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kontakta oss på info@snells.se


Vill du läsa mer hur vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med nya GDPR? Nedan kan du läsa vår integritetspolicy.INTEGRITETSPOLICY

Så här behandlar Snells Entreprenad AB och Snells Berg & Betong dina personuppgifter

Snells Entreprenads AB:s och Snells Berg & Betong AB:s (nedan Snells) behandling av personuppgifter sker enligt vid var tidpunkt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Snells skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka datainspektionens hemsida för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Denna integritetspolicy beskriver hur Snells behandlar dina personuppgifter.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Snells är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.


Hur får Snells dina personuppgifter?

Snells samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund eller leverantör hos oss, kontaktar oss via e-post, ansöker om arbete hos oss, eller i övrigt använder dig av våra tjänster.

Snells kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis, Skatteverket, Lantmäteriet eller andra myndigheter.


Vilka uppgifter behandlas?

Snells behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, kreditupplysning, personnummer, samt uppgifter lämnade vid användning tjänster tillhandahållna av Snells.


Varför behandlar Snells uppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Snells

för bland annat följande ändamål:

•fullgöra våra åtaganden gentemot dig,

•hantera och administrera olika typer av ärenden,

•använda för att kontakta dig,

•använda som underlag vid fakturering och bokföring,

•hantera och administrera arbetsansökningar,


När har Snells rätt att behandla dina personuppgifter?

Snells har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat samtycke till behandlingen. Snells kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.


Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Snells och Snells personuppgiftsbiträden. I övrigt lämnas inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Snells.


Överföring till tredjeland

Snells överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.


Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.


Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Snells Entreprenad AB

984 91 Pajala


Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.


Hur skyddas dina uppgifter?

Snells arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning.


Uppdatering av denna integritetspolicy

Snells gör löpande ändringar i denna integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen.


Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Snells Entreprenad AB

Niva 29

984 91 Pajala


info@snells.se


Denna integritetspolicy är gällande fr.o.m. den 2018-05-25

Copyright 2014 © All Rights Reserved